Demografické údaje

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 1945

muži 948
ženy 997

 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 523
 • Produktívny vek (15-54) ženy 560
 • Produktívny vek (15-59) muži 613
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 249
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 16

muži 5
ženy 11

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Telocvičňa
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Lekárne a výdajne liekov
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast
 • Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková zastávka
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika