Úradná tabuľa obce

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva, 

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

  • vykonávať agrotechnické opatrenia, zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a a degradáciou,
  • predchádzať výskytu a šíreniu burín,
  • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologické stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
  • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán vyzýva všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky( poľnohospodárske i nepoľnohospodárske ) v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej  pôdy, dopustí sa priestupku ( v prípade fyzickej osoby ) alebo správneho deliktu ( v prípade právnickej osoby – podnikateľa )podľa § 25 a §26 zákona o ochrane  poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty mu môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200,- €.

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy aj tento rok kontrolovať plnenie povinností, ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Oznámenie o veterinárnej starostlivosti

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Schválené VZN č. 1/2018

Návrh VZN č. 1/2019

Informácia o vytriedení komunálnych odpadov za rok 2018