Rómske občianske hliadky

Obec  Rimavská Seč 294, 98042 Rimavská Seč

v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 realizuje projekt:

Rómske občianske hliadky pre obec Rimavská Seč

 

Miestom realizácie projektu je obec Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota)

Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie projektu: od 01.11.2014 do 30.09.2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: max. suma 87 522,80 €

Výška nenávratného finančného príspevku: max. do výšky 83 146,76  €

Percento spolufinancovania prijímateľom: 5%

Číslo ITMS: 27120130676

Kontaktné údaje: fax: 047/559 32 26, telefón: 047/559 32 26,

rimsec@gemernet.sk

Opis projektu:

 

Obec sa nachádza v marginalizovanej časti stredného Slovenska s nedostatkom pracovných príležitostí, s vysokým percentom rómskeho obyvateľstva, ktoré žije vo veľmi zlej sociálnej situácii.
Riadenie projektu, hlavných aktivít a koordinácie projektu budú realizované s využitím kombinácie interných kapacít obce, resp. využitím externých služieb zabezpečených dodávateľsky.
Aktivita 1:  Vytvorenie pracovných miest a výkon:
1.1 Predstavenie projektu v komunite
1.2 Stretnutia s potenciálnymi záujemcami
1.3 Výber vhodných uchádzačov
1.4 Zazmluvnenie uchádzačov
1.5 Hodnotenie kvality výkonu práce počas projektu
1.6 Priebežné monitorovanie práce a usmernenie
Aktivita 2:  Vzdelávanie novoprijatých zamestnancov:
2.1 Školenie: Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky
2.2 Školenie: Základy trestného práva a trestný poriadok
2.3 Školenie: Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.4 Školenie: Tímová práca a komunikácia2.5 Školenie: Praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka.

Cieľom projektu je:

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnymylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti so zreteľom na MRK

Sídlo ROH: Rimavská Seč 561, 98042 Rimavská Seč

Členivia ROH

Formulár príkladov dobrej praxe.pdf 

Plagát

Základné úlohy ROH

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.