Samospráva

Orgánmi Obce Rimavská Seč sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo  obce Rimavská Seč je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí  zložením  sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva:

PhDr. Márta Stubendek

starostka obce

Zoltán Ambrúž poslanec OZ
Rudolf Bari poslanec OZ
Aladár Buša poslanec OZ
Tomáš Buša poslanec OZ
Eugen Favretó poslanec OZ
Viktor Lakatoš poslanec OZ
Ing. Alexander Lóska poslanec OZ
Gábor Stubendek poslanec OZ
Gejza Váradi poslanec OZ

Starosta obce Rimavská Seč je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo  zriaďuje  svoje orgány:

  • obecná rada
  • komisie obecného zastupiteľstva : – Komisia na ochranu verejného  záujmu                                                             – Komisia sociálna, bytová a ochrany                                                                    verejného poriadku                                                                                          – komisia finančná, podnikateľská a                                                                      rozpočtová                                                                                                      – komisia športu, mládeže, kultúry a školstva
  • obecný požiarny zbor v Rimavskej Seči
  • osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rimavská Seč, ktorého volí  obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.