Samospráva

Orgánmi Obce Rimavská Seč sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo  obce Rimavská Seč je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí  zložením  sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva:

PhDr. Márta Stubendek

starostka obce

SMK-MKP

Starosta obce Rimavská Seč je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo  zriaďuje  svoje orgány:

  • obecná rada
  • komisie obecného zastupiteľstva : – Komisia na ochranu verejného  záujmu                                                             – Komisia sociálna, bytová a ochrany                                                                    verejného poriadku                                                                                          – komisia finančná, podnikateľská a                                                                      rozpočtová                                                                                                      – komisia športu, mládeže, kultúry a školstva
  • obecný požiarny zbor v Rimavskej Seči
  • osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rimavská Seč, ktorého volí  obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.