Školská jedáleň

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ-ALAPISKOLA,

RIMAVSKÁ SEČ

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie.

Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení.

 

Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

 

 

 
V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní  jedálny lístok obsahuje

 • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom,
 • 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – so zníženou dávkou mäsa,
 • 2 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom)

Jedálny lístok je vyložený na nástenke školskej jedálne.

 

Naša školská jedáleň je v I.finančnom pásme

      

 • Školská jedáleň – cena obeda

 

 

Deti  MŠ :   desiat-0,24 eur

obed  -0,60 eur

olovrant  – 0,21 eur  DOPLATOK rodiča:0,10 eur/ 1 deň

 

 1. stupeň: 0,88   doplatok rodiča :0 eur

  II. stupeň: 0,95 doplatok rodiča :0 eru

  Zamestnanci: 1,05

  Cudzí stravníci: 2,08

 
ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vedúca školskej jedálne: Erika Máteová
Hlavná kuchárka: Katarína Sakalová
Kuchárky: Alžbeta Vaššová,Mária Gyuránová

Pracovníci v prevádzke:Angéla Imreczeová,

 
:: PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred, alebo ráno najneskôr
do 7:30:00 hod. a to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
 • telefonicky na čísle :0908232562

 

 

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje,rodič uhrádí celu sumu obeda ,ak dieťa neodhlási zo 

stravy v čase neprítomnosti na vyučovacích hodinách!

:: DOZOR V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

     HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ a žiakov ZŠ
 

DESIATA pre MŠ

 

Od     8,30 hod.

 

Do     9,00 hod.

 

OBED  pre MŠ

 

Od   11,15 hod.

 

Do   11,45 hod.

 

OBED pre ZŠ a dospelí

 

Od   11,30 hod.

 

Do   13,30 hod.

 

OLOVRANT pre MŠ

 

Od   14,15 hod.

 

Do   14,40 hod.

 

 

:: SPRÁVANIE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.
6. Pri stole sa správa kultúrne – nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do
jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky.
7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na
upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad do zberného okienka.