Smernice a iné dokumenty

 

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

v obci Rimavská Seč

Zmena všeobecne záväzného nariadenia obce Rimavská Seč o podmienkachpredaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obciRimavská Seč

VZN  Rimavská Seč č. 4/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Seč o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rimavská Seč 

VZN č. 1/2015 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Rimavská Seč

Záväzny poriadok č1 Vybavovanie petícií obcou Rimavská Seč

VZN č2 Podmienky nájmu bytov nižšieho štandardu

VZN č. 4/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky

VZN č. 6/2015 o miestnych daniach

VZN č. 7/2015 o volebných plagátoch

VZN č. 5/2015 o dotácií FO a PO

VZN o miestnom referende

VZN č. 1/2016 o miestnom referende

VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavská Seč

VZN č. 1/2017 o určení Materskej školy s VJM   ako právnickej osoby

VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavská Seč

Zmena VZN č. 2/2015  o podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu