Voľby do NRSR 2016

Dátum a čas konanie volieb: sobota 05. marca 2016 od 07:00 do 22:00 h

 1. Rozhodnutie
 2. Zákon
 3. Informácia pre voliča SK
 4. Informácia pre voliča HU
 5. Volebné okresky
 6. Vydávanie hlasovacích preukazov
 7. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu VZOR 
 8. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu VZOR

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka:

  Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

  Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka – do 11. januára 2016

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií –rimsec@rimavskasec.eu

 9. – Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresných volebných komisií
 10. – Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresných volebných komisií

  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:

  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia –  volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou.

  Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Písomné žiadosti zasielajte na adresu: Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 294

  Elektronické žiadosti zasielajte na rimsec@rimavskasec.eu

 11. – Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR
 12. – Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR