Zbierajme spolu do dvora v Rimavskej Seči

Obec Rimavská Seč, Rimavská Seč 294, 980 42 Rimavská Seč

 

 

 

Obec Rimavská Seč podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zbierajme spolu do dvora v Rimavskej Seči“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond Kohézny fond
Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Názov projektu Zbierajme spolu do dvora v Rimavskej Seči
Hlavný cieľ projektu Realizáciou projektu sa dodá nová technika pre zberné miesto v obci Rimavská Seč a to: traktor s náradím, traktorový náves dvojnápravový, podlahová váha a nájazdová rampa, vaňový kontajner pre stavebný odpad a vaňový kontajner pre drobný stavebný odpad a BRO (2ks)., pričom cieľom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a dosiahnutie množstva vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 12 t/rok.
Kontrahovaná výška NFP 154 849,58 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.op-kzp.sk

    

 

Zmluva o poskytnutí NFP

príloha č. 1 k Zmluve o NFP

príloha č. 2 k Zmluve o NFP

príloha č. 3 k Zmluve o NFP

príloha č. 4 k Zmluve o NFP

príloha č. 5 k Zmluve o NFP